Deze voorwaarden van Spender zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Spender. Spender is ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 502.73.019. Door aanvaarding van de overeenkomst met Spender accepteert de gebruiker de voorwaarden van Spender.

Product
Het product bestaat uit een welkomstconsult, waarin Spender een persoonlijke scan van de gebruiker maakt, de filosofie achter Spender uitlegt, en de website introduceert. Daarna zal de gebruiker een jaar lang gebruik kunnen maken van de online diensten van Spender. Mocht de gebruiker behoefte hebben aan tussentijds evaluaties kan hij of zij deze aanvragen. De kosten hiervoor bedragen  € 35,- per uur. Een gebruiker kan ook alleen voor het gebruik van de website kiezen. Deze kosten bedragen € 25,- per jaar. Daarnaast kan het product worden aangevraagd in de vorm van een cadeaubon.

Leeftijdsgrens
Spender is bedoeld voor personen die achttien jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan achttien jaar mag je geen gebruik maken van de website. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je tevens dat je achttien jaar of ouder bent.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met grote zorg door Spender samengesteld. Hoewel Spender zijn best doet om alle informatie en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Spender niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website en/of het advies. In gevallen van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van toegang verlenen tot de website, is Spender slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, in de vorm van langere toegang tot de website van maximaal een half jaar.

Betalingsvoorwaarden
De gebruiker betaalt vooraf € 50,- voor een welkomstconsult en een online traject van een jaar. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: Het geldbedrag wordt middels een eenmalige incasso door Spender geïncasseerd. Of de gebruiker maakt het bedrag zelfstandig over. Ook de tussentijdse evaluaties worden op deze wijze geïnd. Alle prijzen op Spender.nl zijn inclusief 19% BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Na het ontvangen van de betaling zal de gebruiker toegang krijgen tot de website en zal er een afspraak worden gemaakt voor het welkomstconsult. Alle op Spender.nl vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Levensduur product
Het product heeft een gebruikswaarde van 12 maanden. De overeenkomst wordt automatisch beëindigd na 12 maanden, tenzij tussentijds anders overeengekomen.

Garantie
Omdat het succes van het product grotendeels afhankelijk is van de inspanningen van de gebruiker, werkt Spender zonder garantieregelingen.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten als auteursrechten en databankrechten op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, illustraties, algoritmen en functies op de website dan wel gedeeld tijdens de begeleidingsgesprekken, berusten bij Spender. Behalve het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website of uit de begeleidingsgesprekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spender, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Wanneer het intellectuele eigendom wordt geschonden, heeft Spender het recht de gebruiker toegang tot de website met onmiddellijke ingang te ontzeggen. Tevens zal de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor alle schaden die door het handelen van de gebruiker zijn ontstaan.

Privacy
Spender respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er, met de grootst mogelijke zorg en veiligheid voor, dat de persoonlijke informatie van de gebruikers zeer vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden gebruikt om de website zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor statistische doeleinden worden de gegevens geanomiseerd gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Spender zal de persoonlijke gegevens van gebruikers niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het opbouwen van het product. Dit behoudens wettelijke verplichtingen. Tevens kan de gebruiker op ieder gewenst moment verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens uit de bestanden van Spender te laten verwijderen.

Onderhoud
Maximaal vier keer per jaar zal de website wegens onderhoudswerkzaamheden een week uit de lucht zijn. Tijdens deze weken kan de gebruiker geen gebruik van de website maken. Dit zal ruim van te voren door Spender worden vermeld.

Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Spender om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Spender kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf Spender, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Spender door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Spender gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Spender. Ingeval van overmacht kan de gebruiker Spender niet tot schadevergoeding aanspreken.

Wijziging van de voorwaarden
Spender behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten toepasselijk te verklaren.  Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht 30 dagen na publicatie op de website van Spender.nl.

Ontbinding van de overeenkomst
Spender is, naast de genoemde gronden vermeld in de wet, gerechtigd de overeenkomst met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, en indien door die wederpartij nog verplichtingen zijn te voldoen.


Geschillen
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Spender aangegane overeenkomsten en door Spender verrichte handelingen worden berecht door de bevoegde rechter in Utrecht.